Ochrana soukromí

Vážení nakupující,

tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje o návštěvnících pomocí skrytých aplikací ani jiných skriptů. Za účelem získání analytických informací a zajištění funkcionality webových stránek jsou využívány soubory cookies. Neshromažďuji se tak žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím objednávkového nebo kontaktního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají pro mne důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací a dokončení obchodního případu. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytovány třetím stranám s výjímkou přepravce. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Využívání služeb na stránkách www.bioagens.eu může být ze strany provozovatelky podmíněno poskytnutím některých osobních údajů návštěvníka ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatelka s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatelka se zavazuje, že nebude sdělovat, převádět či prodávat osobní údaje třetím stranám, ani nakládat s nimi jakýmkoliv jiným způsobem bez souhlasu návštěvníka.
Provozovatelka si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku návštěvníka nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Na www stránkách bioagens.eu jsou odkazy na webové stránky třetích subjektů, které umožňují návštěvníkům přístup k dalším informačním zdrojům. Provozovatelka nemůže obsah těchto webových stránek nijak ovlivnit a proto nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných právních subjektů. Pokud návštěvník navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů.

Případná rizika plynoucí návštěvníkovi z používání těchto stránek, jsou zcela na návštěvníkovii a provozovatelka za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.bioagens.eu, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Mgr. Lenka Žáčková

Za účelem ochrany a plnění základních povinností při správě osobních údajů jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00052716 

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění:

§13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 31. týden zbývá:
00
h
:
01
m
:
10
s

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA